วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ส.ค. 2564 ลย 0023.2/ว5569 การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น - สูง ประเภท1
4 ส.ค. 2564 ลย 0023.3/ว5568 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประเภท1
19 ก.ค. 2564 ลย 0023.3/ว5079 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2564 ลย 0023.4/ว5076 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal" (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2564 ลย 0023.5/ว5049 การดำรงเงินฝากกับธนาคารเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้เงินจากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยต่ำ (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2564 ลย 0023.3/ว252 ประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2564 ลย 0023.3/ว5048 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2564 ลย 0023.3/ว5047 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องใน ๔ กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2564 ลย 0023.4/ว5046 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2564 ลย 0023.3/ว5041 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest