วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7457 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7472 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7456 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7451 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7440 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7439 การจัดสัมมนาหัวข้อ "การแปลงขยะเป็นพลังงานสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7422 การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว387 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ผ่านระบบ Thai Water Plan (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7421 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 ลย 0023/ว386 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7410 เตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว385 สำรวจการนำนวัตกรรมหรือกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 ลย 0023/ว383 บัญชีนวัตกรรมไทย (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 ลย 0023.5/ว7376 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรณีมีหนี้ผูกพัน (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 ลย 0023.2/ว7374 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7361 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม “งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564” (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7324 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7357 การส่งเสริมการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว "พื้นที่สีฟ้า" ของจังหวัดเลย (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ลย 0023.2/ว7356 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 9/2564 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7350 ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดินและการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest