วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3589 โครงการอบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ผวจ.ส่ง7826 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/หัวหน้าส่ง414 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3569 การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว195 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด จักกิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/หัวหน้าส่ง412 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรองรับ การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3554 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2565 ลย 0023.5/ว3402 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว193 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2565 ลย 0023.5/ว3398 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน -มิถุนายน 2565) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2565 ลย 0023.5/ว3397 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2565 ลย 0023.5/ว3404 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เอดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2565 ลย 0023.5/ว3401 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2565 ลย 0023.5/ว3542 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3541 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก" (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3536 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3523 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนไทยประจำปีการศึกษา 2566 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2565 ลย 0023.5/ว191 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3492 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COvid-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3485 ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบ Thai Water Plan (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest