วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 พ.ค. 2565 ลย 0023.5/ว191 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 32 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3492 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COvid-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 32 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3485 ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบ Thai Water Plan (ประกาศมาแล้ว 32 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3457 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว189 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3465 ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3462 การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Subsidy of Local Administration : SOLA) (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว188 ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 2/2565) (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2565 ลย 0023.5/ 403 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินกัน) (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2565 ลย 0023.5/ 402 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินกัน) (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3453 ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2565 ลย 0023.5/ว3450 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3449 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3444 ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2565 ลย 0023.4/ว3439 การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ 401 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยงานรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3422 การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียน และอัตลักษณ์ สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2565 ลย 0023.5/ว186 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2565 ลย 0023.5/ว185 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2565 ลย 0023.5/ว187 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest