วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว7960 แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2564 ลย 0023.5/ว7950 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2564 ลย 0023.5/ว7949 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2564 ลย 0023.5/ว7948 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2564 ลย 0023.5/ว7947 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2564 ลย 0023.5/ว7946 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2564 ลย 0023.5/ว7944 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2564 ลย 0023.5/ว7943 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2564 ลย 0023.4/ว7942 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน และการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทน ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว411 แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว410 ประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 6 (MU Safe School Virtual Workshop 6) หัวเรื่อง "รู้จักภัยพิบัติ จักรู้ปลอดภัย" (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/หัวหน้าส่ง2240 หนังสือการ์ตูน "เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์" มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว7929 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 - 2 (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว7927 การถอดบทเรียนการใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในอนาคต (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว7910 การประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว7914 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว7913 การจัดทำรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว7912 แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว7900 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS 65) (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/หัวหน้าส่ง2236 การรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest