วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว208 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ ๔ รุ่นที (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว3758 ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 2/2565) (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว3736 การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2565 ลย 0023.5/ 8204 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว205 ประชาสัมพันธ์โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 22 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว204 การตอบแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับเด็กปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว3724 ขอเชิญครูผู้สอนสมัครอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว3723 ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว3720 แนวทางปฏิบัติและปฏิทินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2565 ลย 0023.4/ว202 ขอความอนุเคราะห์ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว3717 ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2565 ลย 0023.2/ว3683 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลยครั้งที่ 5-2565 (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2565 ลย 0023.4/ว3663 กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ.2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3661 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว198 การแก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3628 ขอเชิญส่งผลงานการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2565 ลย 0023.5/ว3625 แจ้งเรื่องการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน (เช่าซื้อ) (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3608 ประชาสัมพันธ์เวทีพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย : "สานพลังร่วมหยุดวิกฤติ Learning Loss จากปฏิบัติการทางสังคมสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย" (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว3604 ขอแจ้งปรับขั้นตอนการประเมินสถานประกอบการ ระบบ Thai Stop Covid Plus (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2565 ลย 0023.3/ว197 ขอความร่วมมือในการดำเนินการ SSM Program Kapan Model ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเขตเทศบาลนคร เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest