วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8053 หารือแนวทางการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8051 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว416 ขอเชิญเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8050 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกและการเรียนออนไลน์หลักสูตรผู้อำนวยการเล่น (Play worker) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ 17935 การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2564 ลย 0023.5/ว8037 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว419 การส่งมอบสื่อการ์ตูนแอนมิเนชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์แก่เด็กวัย 4 - 6 ปี (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว416 ขอเชิญเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว418 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พศ 2560 (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว417 ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวงและภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพเด็กปฐมวัย (สพด. 4D) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8014 แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลา การประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบล เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8013 ระชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8011 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเพื่อปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนหรือศูนย์พักคอย (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2564 ลย 0023.5/หัวหน้าส่ง17822 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2564 ลย 0023.5/ว7991 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2564 ลย 0023.5/ว7995 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว7983 การปรับปรุงข้อมูลเลขที่บัญชีใหม่ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว7977 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว7974 การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถารศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2564 ลย 0023.5/ว7967 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest