วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว216 โครงการพัฒนาโปรมแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2565 ลย 0023.4/ว215 การจัดอบรมเรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว3834 รวมรุ่นการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รหัสหลักสูตร 650303 - 65) (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว214 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2565 ลย 0023.5/ 444 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว213 การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2565 ลย 0023.2/ 8504 แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2561 ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2565 ลย 0023.5/ 8474 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2565 ลย 0023.5/ 8472 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างฯ (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว212 ขอส่งเอกสารทางวิชาการและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว3806 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว3803 ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว3791 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2565 ลย 0023.4/ว3789 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดเลย (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว211 แบบสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ประจำปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ผวจ.ส่ง8357 โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว3785 ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (10 โครงการ) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2565 ลย 0023.4/ว210 ขอความร่วมมือพิจารณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว209 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 1/2565 (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว209 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 1/2565 (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest