วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว429 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด อปท. ระดับการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)" (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว428 การสำรวจหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8182 การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว18251 แนวทางการขอรับการประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8177 แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว427 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8157 ขอความร่วมือในการเตรียมความพร้อมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8146 การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2564 ลย 0023.4/ว8138 กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
16 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8115 การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
16 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว425 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ในหัวข้อ “ก้าวต่อไป แผนน้ำประเทศไทย” (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
16 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8110 แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564 "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
16 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว424 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) ไม่มีค่าใช้จ่าย (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
16 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว422 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้จัดนิทรรศการหนังสือ (นิทานเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัย) และขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม (อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มกันเพื่อเด็กปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
16 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8083 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
16 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8088 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำแบบมาตรฐานสนับสนุน ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานด้าน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2564 ลย 0023.5/ว421 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564 รอบที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8057 ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ โครงการ "เด็กไทย ใส แซ่บ สุข...ยุควิถีชีวิตใหม่" ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8056 การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8054 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest