วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๗๒๙ แจ้งการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 3196 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ ๒๑๙ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ (ประกาศมาแล้ว 3197 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ ๒๑๘ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ลูกจ้างสถานีสูบน้ำ (ประกาศมาแล้ว 3197 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ ว ๕๑๗๙ แนวทางการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ (ประกาศมาแล้ว 3197 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ ๑๙๗ โอนเงินสวัสดิการผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 3197 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ ๕๘๗ โอนเงิน ยาเสพติด อบต.ท่าสะอาด (ประกาศมาแล้ว 3197 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ ๕๕๙ โอนเงิน ยาเสพติด อบต.ปากชม (ประกาศมาแล้ว 3197 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ ๑๙๘ โอนเงิน ทุนการศึกษาผู้ดูและเด็ก (ประกาศมาแล้ว 3197 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/๒๑๔ โอนเงิน ทุนการศึกษาผู้ดูและเด็ก (ประกาศมาแล้ว 3197 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ ๖๕๒ โอนเงิน เงินเดือน ค่าตอบแทน ครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 3197 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ ๖๕๕ โอนเงินลูกจ้างชั่วคราวสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ประกาศมาแล้ว 3197 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ ว ๕๑๓๓ การบันทึกบัญชีด้วยระบบ e-LAAS ๑ (ประกาศมาแล้ว 3197 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๕๑๕ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ประกาศมาแล้ว 3203 วัน) ประเภท1
16 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/๑๓๑๒๕ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่าย (ประกาศมาแล้ว 3204 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๕๓ การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนฯสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 3208 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๓๘๐ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอปท. (ประกาศมาแล้ว 3210 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/๑๒๙๗๐ โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันฯ (ประกาศมาแล้ว 3210 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒๖๐ การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ร้อยละทีเพิ่มของการจัดเก็บรายได้ (ประกาศมาแล้ว 3215 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๙ การพิจารณาผ่อนผันการก่อหนี้ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายฯ (ประกาศมาแล้ว 3217 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๔๘๗๔ แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจฯ (ประกาศมาแล้ว 3230 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest