วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ต.ค. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว๒๕๔ โอนเงินเดือนค่าตอบแทน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 3187 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๒๔๖ เชิญประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 3187 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/๕๙๑๙ การเลือกกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนเทศบาลว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 3187 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๒ โอนเงินสวัสดิการคูรผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 3187 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๙๙๖ โอนเงินลูกจ้างชั่วคราวสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ทต.ท่าช้างคล้อง (ประกาศมาแล้ว 3187 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๓ โอนเงินค่าตอบแทนฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๕ ก.ย.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 3187 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๔ โอนเงินค่าตอบแทนฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 3187 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๗๙๗ โอนงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.นาด้วง (ประกาศมาแล้ว 3187 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๕ โอนเงินทุนการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 3187 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๗๙๘ โอนเงินค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ประกาศมาแล้ว 3187 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๙๐๗ การลงทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) (ประกาศมาแล้ว 3187 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว๕๙๐๘ แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 3187 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๒๕๓ ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรวินัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 3187 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๘ การประชุมดำเนินการระบบเบิกจ่ายตรงข้าราชการ อปท (ประกาศมาแล้ว 3187 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๓๓๗ แนวทางการดำเนินงานตามกระบวนงาน OSSC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ประกาศมาแล้ว 3188 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๔๗๗๔ การโอนจัดสรรฯโครงการป้องกันแก้ไขยาเสพติด(ค่า CCTV) (ประกาศมาแล้ว 3191 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๖๕ การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณรายจ่ายฯปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 3195 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๒๓๗ ประเมินโบนัส ปี 2556 (ประกาศมาแล้ว 3197 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ ว ๕๖๖๔ เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินศูนย์เด็กฯ (ประกาศมาแล้ว 3197 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2556 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๘๓ การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 3197 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest