วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8313 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 ลย 0023.5/ 2268 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินกัน) (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8308 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 30, 33-34 (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2564 ลย 0023.4/ว343 เร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8277 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและสมรรถนะครูยุคใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303 - 64) (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว433 ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาถอดรหัสนวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8276 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ 2267 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8275 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8273 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8272 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว432 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8262 แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามกลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำป (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว431 รายงานการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 ลย 0023.5/ว430 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8219 การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศุนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open data) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 ลย 0023.4/ว8207 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BiG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 ลย 0023.4/ว8201 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ 18317 การประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ 18316 การประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest