วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 มี.ค. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/๑๔๔๗ แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี ๑ และบัญชี ๒ (ประกาศมาแล้ว 2826 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2557 ลย๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๒๐ การรายงานยอดจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการโดยใช้ข้อมูล ณ วันที 1 ก.พ. 57 (ประกาศมาแล้ว 2837 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2557 ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๑๒๐๖ การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2843 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2557 ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๑๐๒๙ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2852 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2557 ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๙๙๑ แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2853 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2557 ลย 0023.5/ว 946 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน ปี 2557 งวด 2 (ประกาศมาแล้ว 2854 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/ ว ๒๗ การปรับปรุงแผนอัตรกำลัง ๓ ปีและแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 2859 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/ ว ๒๙ ขอเชิญประชุมการปรับปรุงแผนอัตรกำลัง ๓ ปีและแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2859 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/ ๑๖๓๔ การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง (ประกาศมาแล้ว 2860 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/ ว ๘๕๐ การคัดเลือกกรรมการผู้แทนประธานสภาเทศบาล ในคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2860 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2557 ลย ๐๐๒๓.๕/ ว ๘๗๙ แจ้งการโอนจัดสรรเงินสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ประกาศมาแล้ว 2860 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2557 ลย๐๐๒๓.๕/ว๘๑๓ การโอนจัดสรรเงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2556 (เงินกันฯ) (ประกาศมาแล้ว 2861 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2557 ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๙๔๐ การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นเงินสวัสดิการข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 2867 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2557 ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๙๔๑ การโอนจัดสรรเงินอุกหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำงบประมาณ ๒๕๕๖(เพิ่มเติม)เป็นเงินสวัสดิการข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก(เงินกันฯ) (ประกาศมาแล้ว 2867 วัน) ประเภท1
22 ม.ค. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/ ๖๐๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2873 วัน) ประเภท1
22 ม.ค. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗ ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.จ. ก.จ. หรือ ก.อบต. รับรอง และปรับขึ้นเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (ประกาศมาแล้ว 2873 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2557 ลย.๐๐๒๓.๓/ว๕๔๑ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557? (ประกาศมาแล้ว 2874 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2557 ลย.๐๐๒๓.๓/ว๒๙๗ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556 - เดือนมีนาคม 2557)? (ประกาศมาแล้ว 2875 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2557 ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๕๔๘ การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ประกาศมาแล้ว 2875 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2557 ลย๐๐๒๓.๕/ว ๓๓๕ การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งวดที่ ๑ (เดือน ตุลาคม-มีนาคม ๒๕๕๗) (ประกาศมาแล้ว 2879 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest