วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4021 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ 9096 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้้นที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2565 ลย 0023.2/ว4017 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2565 ลย 0023.2/ว223 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครูผู้สอนภาษาไทย (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4065 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 6 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4066 ขอความร่วมมือประสานแจ้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมาตรการการชะลอไตเสื่อมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4064 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาตร์ ประจำปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4063 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4062 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4061 การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (School lunch Digital Learning : SLDL) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4039 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี ๓” (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4035 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว222 การกำกับและติดตาม การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4031 การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4020 แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (User) ของระบบ Thai Water Plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว221 ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการอบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2565 ลย 0023/ ู การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4009 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4001 การจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2565 ลย 0023.5/ว3994 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2564 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest